Kategoria: pinb informujeData: 2.02.2009

Świadectwo energetyczne budynków – nowy obowiązek inwestora

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa Wlkp. zawiadamia, że z dniem 1 stycznia 2009r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007r., nr 191, poz. 1373). W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2009 r. do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego należy dołączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
Obowiązek sporządzania w/w świadectwa nie dotyczy budynków:
Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków mogą sporządzać osoby, które ukończyły studia magisterskie oraz posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej lub instalacyjnej albo odbyły szkolenie i złożyły stosowny egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.