o powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego...


POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
Katarzyna Piechocka

STANOWISKO DS. INSPEKCJI, KONTROLI I ORZECZNICTWA
Radosław Rajczyk

STANOWISKO OBSŁUGI ADMINISTRACJI
Aneta Korewo

STANOWISKO OBSŁUGI KADROWEJ I KSIĘGOWEJ
Katarzyna Kwiatkowska – Cwojdzińska

Uprawnienia i obowiązki PINB wynikają wprost z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.). Stąd też PINB nie może zajmować się sprawami nie ujętymi w powyższym zapisie ustawowym (w tym m.in. kwestiami niewłaściwego wykonywania umów w budownictwie, naruszeniami własności, sprawami między wynajmującymi a najemcami lokali oraz wszelkimi innymi zagadnieniami z mocy prawa należącymi do właściwości innych organów). Ponadto sprawy dotyczące obiektów budowlanych - hydrotechnicznych, kolejowych, lotniskowych, niektórych obiektów policyjnych i wojskowych czy też dróg wojewódzkich, krajowych, ekspresowych bądź autostrad podlegają wyłącznie Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

W gestii i w kompetencjach Powiatowego Inpsektora Nadzoru Budowlanego pozostają następujące sprawy:
 1. przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, osobach kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, a także wszelkich zmianach tych osób, 
 2. wstrzymywanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami,
 3. nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów i innych robót budowlanych, sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego i udzielanie pozwolenia na wznowienie robót,
 4. wydawanie nakazów rozbiórki, w sytuacjach, gdy legalizacja nie jest możliwa,
 5. wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów,
 6. nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonanie robót budowlanych,
 7. nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy, 
 8. nadzorowanie wykonywania okresowych i nadzwyczajnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,
 9. wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,
 10. wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,
 11. wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem,
 12. sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,
 13. przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenie postępowań w tych sprawach,
 14. prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych
w PINB dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Niniejszą informację otrzymujecie Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE
PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
W PINB DLA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

Inspektor Ochrony 
Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Katarzyna Piechocka. Inspektor to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych.

Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzania postępowań administracyjnych oraz wykonania obowiązku przekazywania danych statystycznych do: Głównego Urzędu Statystycznego, Izby Skarbowej, jednostek administracji publicznej.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o statystyce publicznej, zamówień publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane w terminach określonych w instrukcji obiegu dokumentów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.