o powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego...


POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA GORZOWA WLKP.
Adam Migdalczyk

STANOWISKO DS. INSPEKCJI, KONTROLI I ORZECZNICTWA
Katarzyna Piechocka
Wiesław Koralewski
Radosław Rajczyk

STANOWISKO OBSŁUGI ADMINISTRACJI
Aneta Korewo

STANOWISKO OBSŁUGI KADROWEJ I KSIĘGOWEJ
Katarzyna Kwiatkowska – Cwojdzińska

Uprawnienia i obowiązki PINB wynikają wprost z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.). Stąd też PINB nie może zajmować się sprawami nie ujętymi w powyższym zapisie ustawowym (kwestiami niewłaściwego wykonywania umów w budownictwie, naruszeniami własności, sprawami między wynajmującymi a najemcami lokali oraz wszelkimi innymi zagadnieniami z mocy prawa należącymi do właściwości innych organów). Ponadto sprawy dotyczące obiektów budowlanych - hydrotechnicznych, kolejowych, lotniskowych, niektórych obiektów policyjnych i wojskowych czy też dróg wojewódzkich, krajowych, ekspresowych bądź autostrad podlegają wyłącznie Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

W gestii i w kompetencjach Powiatowego Inpsektora Nadzoru Budowlanego pozostają następujące sprawy:
 1. przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, osobach kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, a także wszelkich zmianach tych osób, 
 2. wstrzymywanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami,
 3. nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów i innych robót budowlanych, sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego i udzielanie pozwolenia na wznowienie robót,
 4. wydawanie nakazów rozbiórki, w sytuacjach, gdy legalizacja nie jest możliwa,
 5. wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów,
 6. nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonanie robót budowlanych,
 7. nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy, 
 8. nadzorowanie wykonywania okresowych i nadzwyczajnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,
 9. wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,
 10. wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nie użytkowanego lub niewykończonego i nie nadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,
 11. wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem,
 12. sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,
 13. przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenie postępowań w tych sprawach,
 14. prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.