OGŁOSZENIA


Witaj w dziale ogłoszeń. Poniżej zamieszczamy ważniejsze aktualności. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. Możesz również zadać nam pytanie klikając tu.
Data: 2.02.2009


Świadectwo energetyczne budynków – nowy obowiązek inwestora

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego zawiadamia, że z dniem 1 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r., nr 191, poz. 1373). W związku z powyższym, od dnia 1 stycznia 2009 r. do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego należy dołączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
Obowiązek sporządzania ww. świadectwa nie dotyczy budynków:
  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50m2.
Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków mogą sporządzać osoby, które ukończyły studia magisterskie oraz posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej lub instalacyjnej albo odbyły szkolenie i złożyły stosowny egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.